Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

Soundelight Oy Ltd:n yleiset sopimusehdot 2.4.2017

1. Sopimuksen voimassaolo

Soundelight Oy Ltd:n yleisiä sopimusehtoja noudatetaan, mikäli osapuolet eivät ole kirjallisesti muuta sopineet. Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimus katsotaan astuneeksi voimaan myös, mikäli sopimuksen mukainen toimitus on aloitettu, vaikka sopimusta ei olisi molempien osapuolien toimesta allekirjoitettu.

2. Tekniset vaatimukset

Työskentelytilan tulee olla tasainen ja tukeva. Alue tulee olla tyhjä toimittajan saapuessa paikalle. Tilaajan tulee huolehtia sopimuksessa määriteltyjen teknisten vaatimusten toteutumisesta. Ilman vaadittavia teknisiä edellytyksiä toimitus ei ole mahdollinen. Mikäli toimitus estyy teknisten vaatimusten vuoksi, eikä tilannetta saada korjattua, toimittajalla on oikeus sopimuksen mukaiseen täysimääräiseen korvaukseen.

3. Järjestäjän edustaja

Toimittajan henkilökuntaa tulee olla vastaanottamassa vähintään yksi tilaajan edustaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tilaajalla tulee olla koko toimituksen ajan paikalla edustaja, joka vastaa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. Edustajalla tulee olla oikeus tehdä tilaajaa sitovia päätöksiä.

4. Kantoapu

Mikäli toimitus tapahtuu muualla kuin katutasossa, tai matkaa työpisteeseen on yli 50 metriä lähimmästä mahdollisesta kuljetuskaluston purkupaikasta, tilaajan tulee osoittaa yksi työkuntoinen kantaja avustamaan laitteiston kantamisessa saavuttaessa ja poistuessa. Mikäli tilaaja ei ole toimittanut kantoapua, toimittajalla on oikeus veloittaa 100 euron lisämaksu ylimääräisestä kantotyötä.

5. Turvallisuus ja vaaranvastuu

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle ja heidän omaisuudelleen toimituspaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat toimittajan omaisuudelle siitä lähtien kun kalusto on purettu toimittajan kuljetuskalustosta, siihen asti kunnes kalusto on jälleen pakattu toimittajan kuljetuskalustoon. Toimittaja vastaa niistä vahingoista, jotka sen työntekijät itse aiheuttavat itselleen tai kalustolleen. Toimittaja vastaa siitä, että kaikki sen käyttämä kalusto on vakuutettu. Tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Mikäli vahinko on aiheutettu huolimattomuudella, tahallisesti tai lainvastaisella toiminnalla, tilaajan korvausvastuu on koko aiheutuneen vahingon suuruinen. Mikäli tapahtumapaikalla todetaan järjestyshäiriöitä tai niiden katsotaan olevan todennäköisiä, eikä mahdollisia puutteita korjata, toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitus. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on silti oikeus sopimuksessa sovittuun palkkioon täysimääräisesti.

6. Toimittajan työntekijöiden asema

Toimittajan työntekijät eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen toimittajan työntekijöiden ennakonpidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan vastuista tai maksuvelvoitteista. Tilaajalla on oikeus ohjata ja valvoa työntekijän toimintaa. Tilaajan vastuulla on perehdyttää työntekijä toimituspaikan työolosuhteisiin. Tilaajalla on työntekijään nähden direktiovalta.

7. Toimittajan laitteiden käyttö

Toimittajan mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman toimittajan suostumusta.

8. Tilaisuuden luonteen esilletuonti

Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne sopimusta tehtäessä. Tilaajan on tuotava esille ne tuotteet, mielipiteet, aatteet tai vastaavat, joiden menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Mikäli tilaaja ei tee ilmoitusta menekinedistämisestä, osapuolet voivat luottaa siihen että tilaisuuden tarkoituksena ei ole edistää minkään tuotteen, mielipiteen, aatteen tai vastaavan menekkiä. Mikäli ilmoituksen tekeminen laiminlyödään, toimittajalla on oikeus kieltäytyä toimituksesta, jos se katsoo, ettei menekinedistäminen ole myönteistä toimittajan toiminnan kannalta.

9. Verot, viranomaismaksut, korvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista tilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellisista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista. Ohjelmamyynti on tällä hetkellä vapaata arvonlisäverosta ja sopimuksessa mainitut hinnat ovat ohjelmapalveluiden osalta arvonlisäverottomia. Mikäli ohjelmapalvelut tulevat lainmuutoksen tai verotuskäytännön johdosta arvonlisäverollisiksi, arvonlisävero lisätään sopimushintoihin ilman erillistä sopimusta. Toimittajalla on oikeus lisätä hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä, ja joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida tai ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista tilaajalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista heti kun muutosten vaikutus on tiedossa. Näistä syistä aiheutuva hinnanmuutos ei oikeuta tilaajaa sopimuksen purkamiseen.

10. Maksuvaikeudet

Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden maksusuoritusten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, vaatia vakuutta tai purkaa sopimus. Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta, toimittajalla on oikeus pidättäytyä ohjelman toimittamisesta ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 12 mukaisesti. Mikäli tilaaja ei kieltäydy kirjallisesti viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä. Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta, tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi. Tällöin toimittajalla on oikeus pidättäytyä ohjelman toimittamisesta ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 12 mukaisesti. Jos sopimuksen teon jälkeen toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaiseksi, että on syytä olettaa toimituksen vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, tilaajalla on oikeus vaatia vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta. Mikäli toimittaja ei aseta vakuutta, on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 12 mukaisesti.

11. Maksuehtojen laiminlyönti

Mikäli tilaaja laiminlyö sopimuksessa määriteilyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla on oikeus pidättäytyä ohjelman toimituksesta ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 12 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tilaajan kanssa tehdyt muut ohjelmasopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisesta aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

12. Vahingonkorvaus

Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin sopimuksessa sovittu toimituksen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin, saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat summat tai muut vastaavat välilliset vahingot eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin. Jos toimittaja myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen vuoksi ja aiheuttaa toimituksen viivästymisen, mutta ei peruuntumista, määritetään vahingonkorvaus seuraavasti. Mikäli sovittu toimitus myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta, tilaajan maksuvelvoilisuus vähenee niin monta prosenttia kuin myöhästyminen oli ennalta sovitusta kyseisen illan esiintymis-tai muusta toimitusajasta. Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtumasta, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä.

13. Ylivoimainen este

Ylivoimaisina esteinä voidaan pitää yleisiä force majeure tapauksia, kuten sotaa, lakkoa, luonnonmullistusta, ennalta-arvaamatonta liikenteen keskeytymistä, osapuolista riippumattomia viranomaismääräyksiä, tms. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös onnettomuutta tai kuljetuskaluston rikkoutumista sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi, toimituksen kannalta olennaiset laitteet vaurioituvat eikä niitä saada kohtuudella korjattua tai korvattua ennen sovitun toimituksen alkua.Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun kysymys on ylivoimaisesta esteestä, kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan. Mikäli esiintyminen kuitenkin estyy tilaajan toiminnasta johtuvasta viranomaisten väliintulosta johtuen, tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen mukaisen palkkion täysimääräisenä. Tällaisia seikkoja ovat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti, jne.

14. Rekrytointikielto

Tilaajalla, hänen edustajallaan tai tilaajan lähipiiriin kuuluvalla ei ole oikeutta rekrytoida toimittajan työntekijöitä ilman toimittajan kirjallista hyväksyntää. Rekrytointikielto ulottuu kaikkiin tilanteisiin sanan laajimmassa merkityksessä. Rekrytointikiellolla tarkoitetaan myös työntekijän ammattitaidon tai työpanoksen käyttöönottoa tai hyödyntämistä muulla tavalla kuin työsuhteeseen ottamalla. Rekrytointikiellon rikkomisesta aiheutuu tilaajalle korvausvelvollisuus, jonka suuruus on 5000 euroa (+alv) jokaista työntekijää kohden. Rekrytointikielto on voimassa kuusi (6) kuukautta tämän sopimuksen päättymisestä.

15. Peruutusoikeus

Tilaajan ollessa yksityishenkilö, hänellä on oikeus perua tehty tilaus ilmoittamalla siitä toimittajalle kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen sovittua toimituspäivää.

16. Sopimuksen irtisanominen

Sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa kirjallisella ilmoituksella. Sopimukseen noudatetaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

17. Oikeus siirtää sopimus

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi liiketoimintakaupan tai muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä.

18. Oikeus hintojen tarkistukseen

Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti tarkistaa sopimuksessa mainittuja hintoja vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa kustannustasoa. Toimittajan tulee ilmoittaa tilaajalle muutoksista kirjallisesti. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä kun uudet hinnat on ilmoitettu tilaajalle.

19. Oikeustoimipaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

20. Allekirjoitusvaltuudet

Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen allekirjoittaa henkilö, jolla ei ole asianmukaista vakuutusta, toimittaja voi vaatia allekirjoittanutta henkilöä henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvotteita ja vaatia vahingonkorvausta yleisten sopimusehtojen kohdan 12 mukaisesti sopimuksen aIlekirjoittaneelta henkilöltä henkilökohtaisesti.